จากธุรกิจครอบครัวสู่อาณาจักรอาหารระดับโลก Erawan Food พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า "นวัตกรรม" คือหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวการเติบโตของ Erawan Food กลยุทธ์ที่ใช้ และบทบาทสำคัญของ Kintone แพลตฟอร์มที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพขององค์กร

1.ความเป็นมาของ Erawan Food

Erawan Food

บริษัท Erawan Food ก่อตั้งขึ้นในปีพศ. 2494 เป็นผู้ผลิตผัก ผลไม้ และกะทิบรรจุกระป๋องที่มีคุณภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา ช้างคู่ลูกโลก (Twin Elephants and Earth Brand) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีโรงงานผลิตในจังหวัดสมุทรสาคร มีพนักงานกว่า 500 คน ปัจจุบันเอราวัณฟูดยังส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีสัดส่วนการส่งออกถึง 95% ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ Erawan Food ในตลาดโลก

กว่า 7 ทศวรรษที่ Erawan Food มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง จากพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพแก่ผู้บริโภคทั่วโลก บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ

2. เมื่อย้อนกลับไป ปัญหาที่พบก่อนใช้ Kintone คือ

 1. มีปัญหาด้านความชัดเจนของระบบงาน
  และแม้ว่าบางระบบงานจะมีการระบุขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนแล้วก็ยังพบปัญหาการควบคุมให้เป็นไปตาม Workflow ทำได้ยาก
 2. ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning หรือ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร)
  ที่ใช้งานอยู่ยังไม่ตอบโจทย์ในบางอย่าง เช่น สามารถอนุมัติได้ขั้นเดียว จากผู้ขอถึงผู้อนุมัติเลย
 3. ถึงแม้ว่าจะใช้ระบบ ERP อยู่แล้ว แต่ยังต้องทำเอกสารกระดาษอีก

3.ทำไมต้องเลือก Kintone มาช่วยแก้ปัญหา?

High flexibility, Multi-step workflow setup, Trial to Implementation Support

■คุณชัยยะนันต์ ผู้รับผิดชอบงานผลิต พบปัญหาดังกล่าวและคิดหาทางแก้ไข 2 วิธี:

 1. พัฒนาซอฟต์แวร์เอง: วิธีนี้ช่วยให้ตรงกับความต้องการ แต่ใช้เวลานานเพราะมีปัญหาสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน (User) กับโปรแกรมเมอร์ และบริษัทไม่มีทรัพยากร IT เพียงพอ
 2. หา Tool อื่นมาใช้: วิธีนี้รวดเร็ว แต่ต้องหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการ
 • พัฒนาซอฟต์แวร์เอง: ดีแต่ช้า
 • หา Tool อื่น: เร็วแต่ต้องหาเครื่องมือที่เหมาะสม

ดังนั้นจึงได้เริ่มหา No-code Software ที่สามารถช่วยให้บริษัท Implement ได้เลยทันที ในตอนนี้ Erawan Food เองก็ได้หาซอฟต์แวร์หลายๆที่ มากถึง 5-6 บริษัท แต่ได้ทำการลอง Trial 3 บริษัท แต่เหตุผลที่เลือกใช้งาน Kintone เพราะว่ามีฟังก์ชั่นในการทำงานที่ตอบโจทย์ของบริษัทมากที่สุด มีความอิสระสูง สามารถตั้งลำดับ workflow ได้มากที่สุด นอกจากนั้นยังมีคำอธิบายการใช้งานตลอดขั้นตอน Trial มีการช่วยเหลือการใช้งานอย่างดี ตามมาตรฐานบริษัทญี่ปุ่น ทำให้คุณชัยยะนันต์ได้เลือก Kintone

4.ขั้นตอนการ Implementation ของ Erawan Food

ใช้สำหรับแผนก: End-to-end Management, Accounting, PR/PO, Marketing (CQ form, Inquiry note), Human resource, ISO (CAR/PAR/DAR), R&D, CRM (Customer relationship management etc.), Legal document library, Production management, QA, Warehouse (Packing plan), Maintenance inquiry management

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น Erawan Food เผชิญปัญหาความคลุมเครือในระบบงาน และ Workflow ที่ไม่มีประสิทธิภาพ คุณชัยยะนันต์จึงกางแผนผังการทำงานของบริษัททั้งหมดมาก่อน และทำเริ่มทำแอพตามแผนกที่มี

โดยในช่วงแรกมีการจัดตั้นทีม Kintone Project ขึ้นมาเพื่อทำให้การ Implement ง่ายขึ้น ทีมนี้มีผู้นำสำคัญสองท่านคือ คุณชัยยะนันต์ ตั้งสัมพันธ์ (Kintone Project Team Leader) และคุณอภิชญา จันทร์มั่น (Kintone Project Assistant) นอกจากนี้ยังมีทีมผู้บริหารเป็นที่ปรึกษาโครงการ (MA Consultant) อีกด้วย ได้แก่ คุณธัญพร ตั้งสัมพันธ์ ซึ่งมีความชำนาญด้าน Operation มีความรู้ความเข้าใจด้านขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างดี และคุณฉัตรสกล ตั้งสัมพันธ์ ซึ่งมีความชำนาญด้าน IT Technical สามารถให้คำแนะนำด้านการออกแบบ App และการ Coding ได้เป็นอย่างดี การตั้งทีมนี้ขึ้น เพื่อบริหารการสร้าง Kintone และสร้างแอพตามความต้องการจริงของแต่ละแผนก

 Kintone Project Manager

คุณชัยนันต์ ตั้งสัมพันธ์, ผู้อำนวยการสายการผลิต และ
Kintone Project Manager

Kintone Project Assistant

คุณอภิชญา จันทร์มั่น, ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร และ
Kintone Project Assistant

Erawan Food’s Kintone Project Team Diagram

โครงสร้างทีม Kintone Project ของ Erawan Food

ขั้นตอนการ Implement:

 1. สร้างแผนผังของกระบวนการทำงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบ
 2. ศึกษา Kintone
 3. ทดลองใช้
 4. ตั้งทีมโครงการ (รายละเอียดและการจัดโครงสร้างทีม)
 5. ดำเนินการ (เริ่มด้วย 11 แอพ)

กลยุทธ์การ Implement:

 1. วิเคราะห์แผนผังการทำงาน: วิเคราะห์แผนผังการทำงานทั้งหมด ระบุจุดอ่อน และกำหนดลำดับความสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น Kintone
 2. เริ่มต้นจากแอปพลิเคชั่นง่ายๆ: เลือกพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย จำเป็น และเกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคน ตัวอย่างเช่น แอปแจ้งลางาน แอปเซ็นเอกสาร เพื่อกระตุ้นให้พนักงานคุ้นเคยกับ Kintone
 3. สร้างทีมสนับสนุน: จัดตั้ง Kintone Project ประกอบด้วย Team Leader, Assistant และ Admin ทำหน้าที่สร้างแอปพลิเคชั่นตามความต้องการของแต่ละแผนก โดยกำหนดให้ทุกแผนกจะต้องมี Admin เป็นของตัวเอง
 4. ฝึกอบรมและสร้างแรงจูงใจ: จัด Training & Workshop ให้พนักงานเข้าใจการใช้งาน Kintone มอบรางวัล Kintone Award กระตุ้นให้พนักงานใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
 5. ติดตามผลและพัฒนา: ใช้ KPI วัดผลประสิทธิภาพการใช้ Kintone พัฒนาแอปพลิเคชั่น และปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

ซึ่ง Erawan Food ยังมี Kintone Day/Kintone Award ทุกปี ภายใต้ concept “Today is KINTONE DAY, But every day is KINTONE. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีการงานและพัฒนา App อยู่เสมอ

Kintone workshop and training

Kintone workshop and training 2022, Erawan Food

Kintone Award

Kintone Award 2023, Erawan Food

5. ผลลัพท์ที่ได้จาก Kintone

Reduce working time, Eliminate duplicated job, simplify workflows

Kintone เข้ามาช่วย Erawan Food ปรับเปลี่ยนการทำงานในทุกๆ แผนก ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยภาพรวมผลลัพธ์ก่อนและหลังการใช้งานมีดังนี้

Before After with Kintone

สรุปผลลัพธ์การใช้ Kintone ของ Erawan Food

และเรายังมี 2 ตัวอย่างที่จะทำให้เห็นภาพได้ชัดว่า Kintone เข้ามาช่วยอย่างไร ตัวอย่างแอพที่มีผลลัพธ์ออกมาได้ชัดเจนที่สุดคือ 1.DAR (Document Action Request) 2.PO (Purchasing Order)

1. ตัวอย่างประสิทธิภาพของ Kintone ในงาน DAR (Document Action Request)

DAR คือแอพคำร้องขอดำเนินการเอกสารที่ Erawan Food ใช้ในการขออนุมัติดำเนินการขอจัดการหรือ แก้ไขเอกสารต่างๆภายใต้ระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ เช่น GHP,HACCP,ISO,BRC,IFS

ก่อนหน้าที่จะใช้ Kintone มีขั้นตอนและระยะเวลาในการขอดำเนินการนาน เนื่องจากทาง Document Controller ต้องนำเอกสารทั้งใบคำขอและเอกสารที่ขอดำเนินการ ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาและลงนาม แต่หลังจากใช้ Kintone สามารถทำงานได้อย่างเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Workflow หลังใช้ Kintone

Workflow หลังใช้ Kintone

DAR App on Kintone

ตัวอย่างหน้าตา DAR App บน Kintone

ผลลัพธ์ในการใช้ Kintone กับ DAR workflow โดยสรุป:

ก่อนใช้ Kintone

 • กระบวนการทำงานยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบหลายขั้นตอน
 • ต้องแนบเอกสารประกอบจำนวนมาก เช่น กฎหมายที่แก้ไข ซึ่งอาจมากถึง 10-30 หน้า
 • เขียนใบ DAR บนกระดาษ แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เอกสารมีจำนวนมาก หนา และจัดการลำบาก
 • ยื่นใบ DAR แบบกระดาษ ส่งผลให้การติดตามสถานะเอกสารทำได้ยาก ล่าช้า
 • การตรวจสอบสถานะเอกสารทำได้ยาก ต้องติดตามกับหลายฝ่าย ใช้เวลานาน

หลังใช้ Kintone

 • กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม่นยำ ตรวจสอบได้ง่าย
 • แนบเอกสารประกอบน้อยลง สามารถแนบเอกสารในระบบ Kintone ได้โดยไม่ต้องพิมพ์กระดาษ
 • กรอกข้อมูลใบ DAR ในระบบ Kintone เพียงครั้งเดียว สะดวก รวดเร็ว
 • ยื่นใบ DAR ออนไลน์ ผ่านระบบ Kintone ช่วยให้ติดตามสถานะเอกสารได้ง่าย รวดเร็ว
 • ตรวจสอบสถานะเอกสารได้สะดวก ผ่านระบบ Kintone

2. ตัวอย่างประสิทธิภาพของ Kintone ในงาน Purchasing Order

Before After with Kintone Purchasing Order
 • เมื่อเซลล์ได้รับ Purchase order
 1. ก่อนใช้ Kintone: ต้องวิ่งไปหาฝ่ายผลิต ขอนุมัติจากหลายๆ ท่านตามลำดับขั้นตอน
 2. หลังใช้ Kintone: ฝ่ายผลิตจะทราบทันทีเมื่อมี Order เข้า (Notification เด้งอัตโนมัติ)
 • ระยะเวลาดำเนินการลดลงจาก 3-4 วัน เหลือ 1-2 วัน

6.ก้าวต่อไปกับ Kintone

ความประทับใจแรกจากพนักงาน:

 • หน้าฟอร์มเข้าใจง่าย
 • ประทับใจฟังก์ชั่นลากและวาง ความง่ายในการสร้างฟอร์ม
 • มีการอัพเดท Product อย่างต่อเนื่อง
2Years of implement Kintone

สรุประยะเวลาและ phase การ implement Kintone

หลังจากใช้งาน Kintone มาเป็นเวลาสองปี Erawan Food ประสบความสำเร็จอย่างมากในการจัดการข้อมูลและกระบวนการทำงานภายในองค์กร

พนักงานสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก้าวต่อไป Erawan Food มุ่งมั่นที่จะนำ "Data" ทั้งหมดที่มีมา

วิเคราะห์และต่อยอด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต เปรียบเสมือนการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลง

7. สรุปบทความ

หลังจากนำเทคโนโลยี Kintone มาใช้งานเป็นเวลากว่าสองปี

Erawan Food ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการจัดการข้อมูลภายในองค์กร แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การลดเวลาในการทำงาน การลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน ไปจนถึงการเพิ่มความชัดเจนในการติดตามและจัดการงานต่างๆ

Erawan Food กำลังมองไปข้างหน้าด้วยการวิเคราะห์และต่อยอดจากข้อมูลที่ได้รวบรวมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต พื้นฐานที่มั่นคงนี้ทำให้ Erawan Food ยืนยันได้ว่า Kintone

เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างแท้จริง

ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED, บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)

About the company

Company name: ERAWAN FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED, บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)

Industry: Canned Fruit, Vegetable and coconut milk manufacturer

Use Case: Use for all departments, start-to-end of production process management (Management, Accounting, PR/PO, HR, RD, WH, QA, etc.)

website:https://erawanfood.com/

#SuccessCase #SuccessStory #ErawanFood #Kintone #BusinessManagement #Production #Manufacturer #FoodIndustry #CRM #EndtoEndManagement

About Kintone

Kintone เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อการจัดการข้อมูล การสื่อสาร และกระบวนการต่าง ๆ ในที่เดียว ผู้ใช้ Kintone สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่อัตโนมัติสำหรับกระบวนการธุรกิจ ร่วมงานในโครงการ/งาน และรายงานข้อมูลที่ซับซ้อนได้โดยใช้คลิกแทนการเขียนโค้ด

สำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจที่ต้องการเริ่มต้นทันที Kintone ยังมีโปรแกรมแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับหลายกรณีการใช้งาน เช่น CRM การจัดการโครงการ การจัดการสินค้าคงคลัง และอื่น ๆ อีกมากมาย

Kintone ยังมีบริการสนับสนุนฟรีเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่า Kintone เป็น โซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับคุณ!

Kintone Thailand

Terms of UsePrivacy PolicyKintone Global site

© 2024 Kintone (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.